สำนักบริหารกลยุทธ์ กองบริหารงานบุคคล และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จัดโครงการศาสตร์พระราชาสู่ความมั่นคงทางอาหารให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมีการจัดอบรมจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่  หลักสูตรการจัดการธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ (รุ่นที่ 1) และหลักสูตรการอบรม “การจัดตกแต่งอาหารเพื่อการถ่ายภาพ” (รุ่นที่ 2)  ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2562 โดยหลักสูตรการจัดการธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ (รุ่นที่ 1) นั้น เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้งรับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง ธุรกิจอาหารสุขภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0, โภชนาการ และการประกอบอาหาร วัตถุดิบทดแทนสำหรับการอาหารเพื่อสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร  โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนายนพสิทธิ์ ภู่ทอง ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติสวนดุสิต เป็นวิทยากรในครั้งนี้

          ในส่วนของหลักสูตรการอบรม “การจัดตกแต่งอาหารเพื่อการถ่ายภาพ” (รุ่นที่ 2)  เป็นการอบรมในรูปแบบเชิงปฏิบัติการ อาทิ การแสดงการจัดจานอาหารรูปแบบใหม่ การออกแบบและองค์ประกอบการนำเสนอจานอาหาร การใช้กล้องดิจิตอล และสมาร์ทโฟนรวมถึงเทคนิคในการถ่ายภาพ รวมถึงการถ่ายภาพอาหารสำหรับงานนิตยสารอาหาร ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก วิทยากรร่วมดำเนินกิจกรรม ได้แก่ คุณประพันธ์ ประสพวัฒนา รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คุณทรงวิทย์ พันธุเสวีช่าง ภาพอิสระ, ผศ.ดร.ปฤนัต  นัจนฤตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, คุณอภิชาติ วรรณะวัลย์ ช่างภาพจาก Gourmet and cuisine, เชฟสุรศักดิ์ เจริญจันทร์ chef de cuisine ห้องอาหาร zoom sky bar โรงแรมอนันตรา สาธร กรุงเทพฯ, คุณ กฤษฎา ศึกษาศิลป์ ช่างภาพ บริษัท สริชทิ ดิจิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ ดร.สมยศ ตันติวงศ์วาณิช นักวิชาการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารและนำไปสู่รายได้ในธุรกิจอาหารอย่างยั่งยืน ณ หอประชุม มหาวิทยาสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง