มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง นำโดย อ.ศิริกร โรจนศักดิ์ อ.ทรัพสิริ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ อ.วสันต์ นิลมัย อ.เสาวธาร สมานิตย์ อ.ชรินดา วิเศษรัตน์ และอ.รัตนา กลิ่นจุ้ย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง