โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สาขานครนายก ขอรับย้ายบุคลากรในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร TQA Criteria2019-สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ขอเรียนเชิญนักศึกษาและบุคลากรที่มีความสนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาภายใต้หัวข้อ Becoming a Boss "The secret behind my success" โดยวิทยากรผู้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจส่วนตัว อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ตอบคำถามข้อสงสัย แนะแนวการทำธุรกิจส่วนตัวเพื่อเป็นแนวทางในอนาคต