หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จัดโครงการพัฒนานักศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ปี 5 กิจกรรมที่ 5 ปฐมวัยใส่ใจ 5 ส ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอพักอาคารปราโมทย์ 1 และ หอพักอาคารปราโมทย์ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกิจกรรมร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย  สนับสนุนให้นักศึกษามีสุขลักษณะนิสัยที่ดีจากกิจกรรม 5 ส. คือ สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ และสร้างนิสัย  เกิดคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น