http://www.dusit.ac.th/degree/

ตราจสอบรายชื่อกำหนดการซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง 2562-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา