โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 2 : Amazing Egg ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม Dragon egg  เด็กๆ ได้ใช้ประสาทสัมผัสในการรับรู้รายละเอียดของส่วนต่าง ๆ ของไข่ เด็ก ๆได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ฝึกทักษะการคิด การวางแผน โดยการนำกระดาษหนังสือพิมพ์มาขยำให้มีรูปร่างลักษระใกล้เคียงกับไข่ นำแป้งโดมาปั้นรอบ ๆกระดาษ พร้อมกับนำพัสดุต่าง ๆ มาติดตกแต่งตามจินตนาการของตนเอง  กิจกรรม ไข่ ง่ำ ง่ำ  (ไข่ทรงเครื่อง) เด็กได้เรียนรู้ชั้นตอนการนำไที่ผสมเครื่องปรุงจากเครื่องเคียงต่างๆ ได้ สัมผัส คมกลิ่น สังเกต วิธีการ (ไข่ทรงเครื่อง) ได้พัฒนาทักษะทางภาษา เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ จากวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการประกอบการแสดงความคิดเห็นตอบคำถาม การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และให้ครบ 5 หมู่ สามารถทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน ฝึกการวางแผนและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ มีการแบ่งปืน ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ ตลอดจนการรู้จักการปฏิบัติคามข้อตกลงเด็กรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกิจกรรมและปฏิบัติการด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง วันที่ 30 เมษายน 2562