ตารางกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

บรรยากาศการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ, จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และสภาคณาจารย์และพนักงาน ณ หน่วยเลือกตั้ง ศูนย์ฯ ตรัง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2564