คลิกประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

สำนักกิจการพิเศษ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อ “การดูแลสุขภาพคนวัยทำงาน (ออฟฟิศซินโดรม)” วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตามลิงค์ที่แนบ
บรรยากาศการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ, จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และสภาคณาจารย์และพนักงาน ณ หน่วยเลือกตั้ง ศูนย์ฯ ตรัง