ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มสด. ร่วมกับ สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะไทย “อ่านเก่ง - เขียนเก่ง” รุ่นที่ 1
ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับชมรมการศึกษาพิเศษแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการพฤติกรรมของเด็กออทิสติก (สำหรับผู้ปกครอง)