ผศ.ดร. อาภาศิริ  สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการอบรมวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ“แนวทางและหลักการในการพัฒนาเครื่องมือวิจัยให้มีคุณภาพ” ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวิชราลงกรณ์ (บัณฑิตวิทยาลัย) การจัดการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติ จาก ดร. พิกุล เอกวรางกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 

มสด. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 3 (วันที่ 14 พ.ค. 62)