รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ประจำปี 2562  ครั้งที่ 2/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง เกณฑ์นักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ประจำปี 2562  การพิจารณารางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ประจำปี 2562  ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย ครั้งที่ 2/2562
บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรม โครงการอบรมวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ“แนวทางและหลักการในการพัฒนาเครื่องมือวิจัยให้มีคุณภาพ”