สมัครประกวดทักษะฝีมืองานการเรือน(คหกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 3 แบ่งการแข่งขันคือ
1. การประกวดด้านอาหาร (สำรับข้าวแช่ชาววัง) แบ่งเป็น 2 ประเภท
– ระดับอุดมศึกษา
– บุคคลทั่วไป
2. การประกวดฝีมือด้านศิลปะประดิษฐ์ (มาลัยข้อพระกร)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
– อาจารย์จารุณี วิเทศ โทร.086-3396186
– คุณปาณัฐ โต๊ะดี 02-2445622

คลิกประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การสมัคร และเงินรางวัลการแข่งขัน โครงการประกวดทักษะฝีมืองานการเรือน (คหกรรมศาสตร์) ครั้งที่ ๓ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร (ปรับปรุงพิเศษ) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ นิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๒