ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน
ขอเชิญสมัครประกวดทักษะฝีมืองานการเรือน(คหกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 3