รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2562 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2561-2565 เรื่องรายงานความก้าวหน้าการขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมประชุมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
มสด. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562