ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร (ปรับปรุงพิเศษ) จำนวน ๒ คัน งานยานพาหนะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง ศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง