ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 3 : Take Action (วันที่ 15 พ.ค. 62)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย ครั้งที่ 2/2562