รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(38)/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และ สภาคณาจารย์และพนักงาน  รายงานความคืบหน้าของการติดตามการค้างชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผลการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกฎหมายที่ประกาศใหม่ ฯลฯ  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กองบริหารงานบุคคล มสด. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 5
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรเตรียมครู (Pre-teacher program) ปีการศึกษา 2562