กองบริหารงานบุคคล ร่วมกับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน “คลินิกให้คำปรึกษา Work Manual” รุ่นที่ 5  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการ workshop ครั้งนี้  เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการจัดทำคู่มือ อีกทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

คณะครุศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการชั้นเรียนสู่ Thailand 4.0 (Classroom Management) ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(38)/2562