นายวัลลภ ห่างไธสง ผศ.โชคดี นพวรรณ ว่าที่ร้อยเอกศักดา ศรีทิพย์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง และ น.ส. อลิศ พันธ์พรสม นายปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี กองประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมโครงการ ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ภายใต้โครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสาร ภายใต้แนวคิด คนดีที่ไทยต้องการ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จ.นนทบุรี

  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มสด. จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เอส.บี. อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมคณะทำงานการใช้พลังงานและสาธารณูปโภคของสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2562