โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ
รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561