ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ แจ้งสมาชิกเพื่อจ่ายเงินคืนสมาชิก ที่มีอายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2563 โครงการ Japanese Government (MEXT) Scholarship for 2020 (Research Students)