ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนการเรือน เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีโรงเรียนการเรือน

เอกสารแนบท้ายประกาศ (เพื่อแสดงวิสัยทัศน์)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร ๑๐ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพื้นที่อาคารและบริเวณภายในศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (อำเภอห้วยยอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง