โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยบูรพา ให้จัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม แก่คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 (รับจริง วันที่ 1) วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี