หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี กรรมการ อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด กรรมการและผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเดช สมิทธิพรพรรณ เลขานุการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต