มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับการคัดเลือกจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้เข้ารับรางวัล IP Champion สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ประจำปี 2562 จากนวัตกรรมสารดับเพลิงจากโปรตีนสกัดจากกากเนื้อในเมล็ดยางพารา ผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ และคณะ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา “IP Fair 2019” จากอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว