ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Lecturer as Coach” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การสอนแบบ Active Learning กับ Coaching   วิธีการสอนในรูปแบบต่างๆ รูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น Storytelling เพื่อใช้เทคนิคกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ Dialogue เพื่อแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ของบุคคล ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)