ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลอง จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๒