คลิก : กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ แจ้งสมาชิกเพื่อจ่ายเงินคืนสมาชิก ที่มีอายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

สวนดุสิต เปิดโอกาสทางการศึกษา เพิ่มจำนวนรับสมัคร นศ. และผู้พิการเรียนร่วม เข้าเรียนต่อปริญญาตรี ( รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย