มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กรกฎาคม 2562 (ระยะที่ 80)