ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กรกฎาคม 2562 (ระยะที่ 80)