ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้ัอรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ในโจทย์ “ประกวด IDEA WoW สร้างสรรค์ธุรกิจแปลกใหม่ใส่ใจคนรักสุขภาพ” สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 สนใจติดต่อสอบถามคณะวิทยาการจัดการ คุณสุจิตรา โทรฯ 02-244-5701 หรือ 064-746-2445