ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องช่วยสอน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชา 1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน 4(4-0-8)   ครั้งที่ 3/2562