ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดจ้างเดินสายติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายไร้สาย และระบบกล้องวงจรปิด ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดยวิธีคัดเลือก 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง Passenger Services Agent
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเดินสายติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตภายในห้องสำนักงานหลัก สูตรโรงเรียนกฎหมายและการเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง