ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศ และเติมอากาศ ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จังหวัดลำปาง
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง Passenger Services Agent