มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประธานกรรมการ และคณะ ในการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน  วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 

  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN University Youth Summit 2019
ศูนย์ลำปางเข้าร่วมกิจกรรม Game Based Learning : Latest Trend Education 2019