วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาภาษาอังกฤษ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดยอาจารย์ชฎาวรรณ​ ศิริจารุกุล และอาจารย์เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN University Youth Summit 2019 หัวข้อ Social Media Generation: Unleashing Youth Potential ณ  EDC Hotel and Resort, Universiti Utara Malaysia  ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ “SDU​ Trang​ ASEAN​ University​ Youth​ Summit​ 2019​” ดำเนินการโดยคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาภาษาอังกฤษ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความคิดและความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเยาวชนใน ASEAN และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา  ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนเข้าร่วมกิจกรรม (ไม่รวมค่าหนังสือเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัว) โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ผ่านทางเว็บไซต์  http://www.dusittrang.com/ 

  

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน thailand ultimate chef challenge (TUCC)
มสด. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก รับการตรวจติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ    ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน