นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน thailand ultimate chef challenge (TUCC) ดังนี้ 1. นายธนดล ชดช้อย ได้รับเหรียญเงิน ในการแข่งขันประเภท Classic Thai Cuisien juniar chef 2. นายวรภาส ทวีอุดมโชค ได้รับเหรียญเงิน ในการแข่งขันประเภท Classic thai cuisine juniar chef และได้รับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันประเภท Main course pork and chicken challenge juniar chef 3. นางสาววิไลวรรณ ใหญ่ยิ่ง นางสาวดรุณี เรืองเดช และนางสาวณัฏฐ์รดา นิธิปกรณ์รัตน์ ได้รับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันประเภทการแกะสลักผักและผลไม้ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

  

มสด. จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนในระบบ Thai MOOC ครั้งที่ 4/2562
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN University Youth Summit 2019