ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 1/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรมแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 มิถุนายน 2562  (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

การประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2(14)/2562
มสด. จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนในระบบ Thai MOOC ครั้งที่ 4/2562