ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ถนนสิรินธร) จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2(14)/2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม  โดยมีวาระการประชุม เรื่อง รายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารโครงการสำนักงานสีเขียว , รายชื่อตัวแทนด้านงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคณะ , การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ , แผนการตรวจห้องปฏิบัติการและการแต่งตั้งคณะทำงานผู้ชำนาญการในการตรวจห้องปฎิบัติการ , การปรับปรุงห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนและการสัมมนา และห้องจัดเลี้ยง , การตั้งอักษรย่อของคณะกรรมการเพื่อพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ , การจัดเก็บข้อมูลการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , รายงานการจัดเก็บข้อมูลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของศูนย์วิทยาศาสตร์ ระหว่างเดือนมกราคม 2561-พฤษภาคม 2562  โดยมีคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

  

วิทยาเขตสุพรรณบุรี อบรมสร้างอาชีพผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี  ตามกิจกรรมโครงการของธนาคารออมสิน
กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2562