อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ และโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต  ได้อบรมสร้างอาชีพผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี  ตามกิจกรรมโครงการของธนาคารออมสิน  โดยสอนเมนู  กระหรี่พัฟไส้ไก่  และก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ฝึกอาชีพที่สามารถทำเองได้และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยจัดอบรมในวันที่  8-9 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.  ณ  ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก
การประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2(14)/2562