มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ “คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา  ผศ.ดร.อารมณ์ อุตภาพ  ผศ.ดร.วรรณวิภา จัตุชัย ผศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก และ ผศ.ดร.อิทธิพัทธิ์ สุวทันพรกูล ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่นักวิจัย  ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 มิถุนายน 2562 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มสด. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมเตรียมการฝ่ายอัญเชิญปริญญาบัตร
สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (KM) ครั้งที่ 3(18)/2562