สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พัฒนาบุคลากรของสระว่ายน้ำ สังกัดโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ โดยการจัดส่งครูสอนว่ายน้ำเข้าอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ (Life Saving and Water Rescue or Lifeguard Training Course) รุ่นที่ 2 ระดับ Bronze Medallion สำหรับเจ้าหน้าที่     ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) เพื่อให้บุคลากรสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562  

  

 

สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน
คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมทวนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา