หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน ณ ห้องประชุม 335 อาคาร 3 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิ สุขเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกภายนอกจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรในปีต่อไป 

  

มสด. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 3/2562
สำนักกิจการพิเศษ มสด. พัฒนาบุคลากรโดยการจัดส่งครูสอนว่ายน้ำเข้าอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ (Life Saving and Water Rescue or Lifeguard Training Course) รุ่นที่ 2