ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนการเรือน  ครั้งที่ 3/2562  มีวาระสำคัญเรื่อง ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนการเรือน เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีโรงเรียนการเรือน เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีโรงเรียนการเรือน การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีโรงเรียนการเรือน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562

มสด. จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(35)/2562
สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน