ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉิดฉิน สุกปลั่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(35)/2562 มีวาระสำคัญเรื่อง ข้อเสนอแนะจากการประชุมสัญจร ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่นำเสนอต่อมหาวิทยาลัย (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2559-2562) ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 13 มิถุนายน 2562 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯลำปางจัดอบรม PMQA สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มสด. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 3/2562