วันที่ 12 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร  แพทย์รัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายหัวข้อ “กรอบการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในภาพรวมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะวิทยากรให้คำปรึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ เพื่อการนำเสนอลักษณะสำคัญขององค์กรในภาพรวมและการแบ่งกลุ่มเขียนรายงานประเมินตนเอง (ADLI) ณ ณ หอประชุมชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง 

  

กองกฎหมาย มสด. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 16(73)/2562
มสด. จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(35)/2562