นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 16(73)/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง กฎหมายลำดับรองที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การกีฬาของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รมป.2) ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดกิจกรรม “The hook กระตุกใจ” เพื่อเสริมสร้างพลังใจให้มุ่งมั่นผลักดันให้ ก้าวสู่ความสำเร็จ : รอบที่ 3 ศูนย์ฯ กรุงเทพ และ นครศรีธรรมราช
ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯลำปางจัดอบรม PMQA สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562