ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(38)/2562 โดยมีวาระเรื่อง รายงานผลพร้อมปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.. 2562 ไตรมาส 3 สืบเนื่องรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5(37)/2562 ฯลฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มสด. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมอบรมการอพยพหนีไฟ
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รมป.2) ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดกิจกรรม “The hook กระตุกใจ” เพื่อเสริมสร้างพลังใจให้มุ่งมั่นผลักดันให้ ก้าวสู่ความสำเร็จ : รอบที่ 3 ศูนย์ฯ กรุงเทพ และ นครศรีธรรมราช