ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสำนักงานสีเขียว และกิจกรรมอบรมการอพยพหนีไฟทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ โดยมีการจำลองสถานการณ์การอพยพหนีไฟ ซึ่งได้รับเกียรติจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยยอด มาเป็นวิทยากรในการอบรมฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  

  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  เข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6(38)/2562