มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 4 “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้านงานวิจัย” ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิรลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมพิธีมอบศาลาไลออนส์ไทย ครบรอบ 60 ปี
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มสด. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมอบรมการอพยพหนีไฟ