ขอเชิญร่วมโครงการ “คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ ๒” วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์"